4 de març 2023

Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Educació i Cultura sobre la Proposició de llei del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna (RE número. 34.131) (BOCV 277)